Výuka - Informatika pro ekonomy - kurz INF201

INF201: info pro kurzy LS 2004/2005

Program cvičení:
 1. cvičení
  • úvodní informace o kurzu
  • tvorba prezentací v MS PowerPoint - 1. část
 2. cvičení
 3. cvičení
 4. cvičení
  • informační zdroje na VŠE
  • komerční databáze
   • předplacený přístup pro studenty VŠE (dostupné pouze z domény .vse.cz):
    • Elektronické zdroje pro studium dostupné pro studenty - seznam všech el. zdrojů
    • ukázka práce s databází ProQuest 5000 - ucelená kolekce 16 databází, zpřístupňující bibliografické záznamy článků (většinou doplněné abstrakty) z více než 8200 v angličtině vycházejících odborných časopisů. U poloviny z nich jsou k dispozici plné texty (resp. plné texty s obrázky resp. faksimile původního článku).
    • ukázka práce s databází AnoPress - TAMTAM - plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací a vybrané knižní a jiné soubory encyklopedického nebo referenčního charakteru.
   • databáze firem www.kompass.cz - ukázka jedné z nejlepších databází o firmách
 5. cvičení
  • zadání projektu (vzor viz. Ukázka zadání projektu) - zadání komplexní a vyžaduje spolupráci více lidí na zpracování, zadání projektu je pro všechny týmy ve skupině jednotné (stejné zadání velmi pomůže při hodnocení jednotlivých týmů, které mohou lépe porovnat výsledné prezentace mezi sebou, nikdo se nemůže vymlouvat, že ten či onen tým měl lehčí zadání)
  • ustanovení týmů - vysvětlete téma (brainstorming) a navrhněte možné informační zdroje, rozeberte způsoby spolupráce v týmech (z diskuse se studenty by měly vyplynout např. tyto náměty: určit si role v týmu, principy předávání dokumentů, názvy dokumentů, vytvoření sdíleného adresáře, připravení jednotné šablony prezentace, rozdělení práce mezi členy týmu, kdo a co bude prezentovat …)
  • rozdělení studentů do týmů (po 4-5 studentech) – je lépe, když se studenti navzájem neznají
  • práce v týmu - konkrétní realizace (zda si tým vytvoří adresář a jak se bude jmenovat, atd.) je už samostatnou tvůrčí prací jednotlivých týmů, na konci hodiny všechny týmy nakopírují své prezentace do adresáře G:\SEM (z důvodů bezpečného zálohování), ponechají si i vlastní kopii)
 6. cvičení
  • dokončení práce na projektu - na začátku cvičení ponechat čas (15-20 min) na dokončení prezentací, týmy poté překopírují prezentace do podadresáře G:\SEM
  • prezentace týmů - promítnutí a prezentace týmových prací přes datový projektor – každý tým bude mít k dispozici max. 12 min
  • hodnocení týmové práce - na konci cvičení vyhradit 15-20 min na zhodnocení prací, účast na týmové práci není povinná, tzn. že neúčast na ní se nepenalizuje. ALE – pokud se student nezúčastní nebo se zúčastní jen pasivně (tj. je fyzicky přítomen, ale nic neudělal nebo jen zanedbatelně), bude ohodnocen 0 body. Nezíská tak minimální počet 9 bodů, potřebný pro uznání předmětu. Toto musí zhodnotit vedoucí týmu a ten také navrhne body, které dostanou členové týmu za jejich podíl na projektu, a předloží je vyučujícímu.
  • práce v týmu se hodnotí z hlediska:
   • obsahového - procento pokrytí tématu, zda byla osnova, zdůvodnění zaměření analýzy (proč se zabývali něčím, a čím ne), návaznost výkladu, odkazy na zdroje, zda se jedná skutečně o analýzu nebo jen o kompilaci dat, zda vyvodili závěry či poučení, atd.
   • prezentačního - grafická úroveň prezentace, zda má osnovu, čitelnost, přehlednost, výklad přednášejícího, slyšitelnost přednesu, způsob výkladu, dodržení času prezentace, atd.

Zakončení předmětu a hodnocení:

Účast na 1.–4. cvičení je nepovinná, s tím, že je student povinen se informovat o obsahu probíraných témat, organizaci a požadavcích pro úspěšné zvládnutí kurzu. Je plně v kompetenci vyučujícího kurzu, aby určil způsob komunikace se studenty a předávání případných dodatečných studijních materiálů (např. formou elektronické konference, společných adresářů, e-mail, atd.). Účast na 5. a 6. cvičení je povinná.

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je splnění tří částí hodnocení – aktivní účast na týmové práci, složení praktického testu (bude se psát ve zkouškovém v 1. a 2. týdnu v době konání cvičení na JM, vzor testu viz. Podmínky INF201) a písemného teoretického testu (bude se psát ve zkouškovém centrálně v NAULE na Žižkově viz. Pokyny pro teoretický test). Přihlašování na termíny teoretického testu probíhá prostřednictvím aplikace http://semestr.vse.cz nejpozději do 11.5.2005!

Podmínkou je, aby počet bodů získaných v jednotlivých částech hodnocení neklesl pod stanovený minimální limit bodů:

PRÁCE V TÝMU ............... MIN 9 BODŮ ........... MAX 30 BODŮ
PRAKTICKÝ TEST ............ MIN 9 BODŮ ........... MAX 30 BODŮ
TEORETICKÝ TEST ......... MIN 14 BODŮ ........... MAX 40 BODŮ

Body za aktivitu studenta - kromě bodů za týmovou práci či za testy, může student získat body za vlastní aktivitu či za splnění domácího úkolu. Aktivitou navíc se rozumí splnění samostatného úkolu nebo vypracování krátkého kontrolního testu v rámci výuky na hodině cvičení. Může být ohodnoceno 0,5 bodem až 1 bodem. Tyto body se potom připočtou k výslednému součtu bodů získaných za testy a týmovou práci.

Celkové hodnocení a výsledná známka vyplývá z celkového počtu dosažených bodů:
100–85 bodů .............. výborně
84–70 bodů ................ velmi dobře
69–50 bodů ................ dobře
49–0 bodů .................. nevyhověl

INF201: materiály ke kurzu

Literatura:
 • Základní literatura:

  • Bruckner, T., Doucek, P., Sklenák, V.: Informační systémy v podniku. skripta 1.vydání. Praha, VŠE 2004. ISBN 80-245-0736-6.
 • Doplňková literatura:
  • Kunstová, R. a kolektiv: Informatika pro ekonomy. 1.vydání. Praha, VŠE 2002. ISBN 80-245-0271-2.
  • Horný, S.: Informatika – PowerPoint 2000: materiály ke cvičením. 1. vydání. Praha, VŠE 2001. ISBN 80-245-0131-7.
  • Sklenák, V .: Data, informace, znalosti a Internet . C.H.Beck, Praha, 2001. ISBN 80-7179-409-0.

Dostupné pouze ze sítě VŠE:

 • projektový disk I: (nutnost disk namapovat - ikona "Přihlášení k projektu JM" na ploše):
  • adresář KANTORI\HEJTMANEK - adresář obsahuje fulltext PPT prezentace k jednotlivým cvičením
  • adresář NAVODY

Dostupné z webu:

Jiné materiály co by se mohli hodit:

Řadu dalších užitečných materiálů, zejména pro studenty Vysoké školy ekonomické najdete v záložce VŠE.

©1999-2007 Ing. Jakub Hejtmanek
last upd.: 14 September 2010